VOK’s lov

LOV FOR VERDAL ORIENTERINGSKLUBB

I PDF format
Lov for Verdal Orienteringsklubb stiftet 210349. Vedtatt 081274 med senere endringer, senest av 121101. Ved fusjon av 121101 mellom Verdal OK og Volhaugens Venner, stiftet 210579, ble deler av lov for Volhaugens Venner, vedtatt 210579 og endret i 1993, tatt inn i lov for Verdal Orienteringsklubb.
§ 1 Formål
Lagets formål er å fremme orienteringsidretten i Verdal.
Laget skal i tillegg samordne interessene til friluftsfolk, grunneiere og andre interessenter i Volhaugen friluftsområde, og tilrettelegge for mosjonsaktiviteter gjennom bl.a. drift av Skihytta.
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets.
Laget er medlem av Norges Orienteringsforbund.
Laget hører hjemme i Verdal kommune, og er medlem av Verdal idrettsråd.
§ 3 Medlemmer
Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF`s, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 mnd, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare i tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møter i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.
§ 7 Inhabilitet
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF`s inhabilitetsregler.
§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapittel 11 (NIF`s straffebestemmelser).
§ 9 Årsmøte
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og /eller media til å være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.
§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.
§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere kandidater velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding.
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta budsjett.
6. Vedta handlingsplan for kommende år.
7. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 16).
8. Velge:
a) Leder og nestleder/sekretær
b) De fagråd som til enhver tid anses nødvendig. Rådenes ledere går inn som faste
medlemmer av styret. Det velges en vararepresentant til hvert fagråd. Forøvrig vil
en av de øvrige rådsmedlemmer møte i styret i rådsleders fravær.
c) 2 revisorer med 2 vararepresentanter
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Alle tillitsvalgte velges for 2 år, med unntak av styrets leder og varamedlemmer som velges for ett år av gangen.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
§ 13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 14 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.
§ 15 Styret
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks
for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til
en hver tid gjeldende bestemmelser
4. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. I styreleders fravær fungerer nestleder/sekretær som leder.
§ 16 Grupper/avdelinger
Laget kan organiseres med avdelinger eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.
§ 17 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke kraft før de er godkjent.
§ 18 kan ikke endres.
§ 18 Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.
I forkant av en eventuell oppløsning skal det arbeides for at andre kan overta ansvaret for å samordne interessene i Volhaugen friluftsområde, herunder overtagelse og drift av Skihytta.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.